> Doanh nghiệp > Đăng ký

Nhập thông tin công ty

Đăng ký ngay để nhập vào bảng hoạt động của bạn: Bạn có thể tìm kiếm các ứng cử viên, nghiên cứu của bạn và chương trình giảng dạy của sinh viên.

Các trường có dấu * bắt buộc phải điền

Dữ liệu công ty

Người liên hệ Số điện thoại (bắt buộc)
Nhập mật khẩu Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, có thể chứa các chữ cái, số hoặc các ký tự sau @% #! $% ^ & + = _,; \.
 
Chọn một câu trả lời bí mật

Đồng ý thông tin cá nhân
Dữ liệu được xử lý phù hợp với pháp luật hiện hành. Hơn nữa, bạn được thông báo rằng thông tin cá nhân được xử lý thông qua định dạng in và điện tử. Cung cấp dữ liệu cá nhân là tùy chọn nhưng trong trường hợp từ chối điền vào trường bắt buộc được đánh dấu *, nó sẽ không thể kết thúc hợp đồng.
Cung cấp các dữ liệu liên quan đến các trường không bắt buộc không nhất thiết là cần thiết để ký kết hợp đồng, nhưng nó sẽ cho phép cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn cho nhà thầu.
Dữ liệu cá nhân sẽ không được sử dụng hoặc tiết lộ cho các mục đích khác với những mục đích liên quan đến việc thực hiện hợp đồng và bất kỳ yêu cầu pháp lý nào.
Điều khoản sử dụng
THỎA THUẬN TRA CỨU NGÂN HÀNG DỮ LIỆU
Điều 1. – Đối tượng của hợp đồng. Các điều khoản và điều kiện chung này điều chỉnh việc đăng ký vào ngân hàng dữ liệu
Điều 2. Dữ liệu được thu thập và xử lý nhằm mục đích tạo điều kiện cho các thủ tục bắt đầu công việc. Người dùng cam kết sẽ tôn trọng mục đích này và đảm bảo rằng, theo nghĩa của Bộ luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Việt Nam, dữ liệu cá nhân của sinh viên tốt nghiệp sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài việc lựa chọn và thuê nhân viên.
Điều 3. - Tín dụng cho chương trình giảng dạy. Mỗi loại đăng ký vào ngân hàng dữ liệu được liên kết với tổng số tín dụng, đó là số lượng chương trình học tối đa có thể được người dùng tải xuống trong khoảng thời gian hiệu lực của đăng ký. Trong trường hợp đổi mới hợp đồng, số tín chỉ còn lại từ lần đăng ký trước sẽ không còn khả dụng nữa để tải về chương trình giảng dạy. Người dùng có số lượng tìm kiếm không hạn chế để thực hiện thông qua ngân hàng dữ liệu trực tuyến. Vì lý do bảo mật, tất cả các chương trình giảng dạy sẽ được hiển thị mà không có dữ liệu cá nhân của sinh viên tốt nghiệp. Để hiển thị phiên bản đầy đủ của chương trình, bao gồm dữ liệu cá nhân của sinh viên tốt nghiệp, người sử dụng có thể tải chúng bằng cách sử dụng chức năng tải xuống trong ngân hàng dữ liệu. Điều này hàm ý giảm tỷ lệ số lượng tín dụng có sẵn.
Điều 4. – Dịch vụ của Công ty. Các dịch vụ, có thể được sử dụng bởi nhà thầu miễn là đăng ký đang hoạt động, là những điều sau đây:
1. Xử lý và thay đổi hồ sơ cá nhân;
2. Mỗi tìm kiếm của ứng viên có thể được lưu lại và người dùng có cơ hội để kích hoạt lại hoặc sửa đổi chúng bất cứ lúc nào;
3. Tất cả các chương trình học được tải về từ ngân hàng dữ liệu có thể được lưu trực tuyến trong khu vực cá nhân của người dùng. Mỗi người dùng có cơ hội để truy cập vào các phiên bản mới nhất của chương trình giảng dạy bất cứ lúc nào, mà không có tín dụng giảm.
4. Kiểm tra chương trình giảng dạy trùng lặp
Mỗi lần tải xuống chương trình học được kiểm tra bởi hệ thống, kiểm soát nếu chương trình học đã được tải về. Nếu đúng như vậy, tổng số tín dụng được giao cho người dùng sẽ không bị giảm.
Điều 5 – Hạn chế sử dụng. Nhà thầu cam kết xử lý dữ liệu cá nhân có trong CV theo quy định hiện hành về xử lý dữ liệu cá nhân. Nhà thầu chịu trách nhiệm cá nhân trực tiếp của mình rằng ngân hàng dữ liệu sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài việc lựa chọn và thuê nhân viên. Nhà thầu sẽ không cho phép bên thứ ba truy cập vào ngân hàng dữ liệu và nhà thầu cũng không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin có trong ngân hàng dữ liệu.
Điều 6 - Thời gian đăng ký. Vào ngày hết hạn, bất kỳ giáo trình trái nào trong trần nhà sẽ bị mất và nhà thầu sẽ có thể tải xuống bất kỳ CV mới nào.
Điều 7. Các điều khoản và điều kiện chung này sẽ được người sử dụng chấp nhận bằng cách chọn tuỳ chọn "Tôi đồng ý với các điều khoản của hợp đồng này".
Điều 8. Nếu bên nhận thầu vi phạm Điều 2 của các điều khoản và điều kiện chung này thì hợp đồng sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và việc truy cập vào ngân hàng dữ liệu bị vô hiệu vĩnh viễn.